Algemene Voorwaarden – CustoMatraz Rotterdam

 

1. Definities

CustoMatraz: de eenmanszaak CustoMatraz-Rotterdam, t.h.o.d.n. CustoMatraz enerzijds en een dealervestiging mede handelend als CustoMatraz anderzijds.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van CustoMatraz wordt gesloten.
Tussenpersoon: de natuurlijke of rechtspersoon via wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van CustoMatraz wordt gesloten.
Producten en diensten: alle producten en diensten van CustoMatraz, waaronder hoofdkussens, bodems, matrassen en accessoires.
Order: iedere door Opdrachtgever aan CustoMatraz gegeven opdracht tot het leveren van Producten en diensten.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen CustoMatraz en Opdrachtgever tot koop en verkoop van Producten en diensten.
Op afstand gesloten overeenkomst: de Overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Partijen: CustoMatraz en Opdrachtgever gezamenlijk.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Voor zover daarvan tussen Partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn de Voorwaarden van toepassing op elke aanbieding, Opdracht of Overeenkomst van of met CustoMatraz.
2.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden hierbij door CustoMatraz uitdrukkelijk uitgesloten en van de hand gewezen.
2.3 Indien en voor zover de Overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van toepassing. CustoMatraz heeft het recht om ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) (een) nieuwe bepaling(en) daarvoor in de plaats te stellen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

 

3. Aanbieding en acceptatie

3.1 Alle aanbiedingen door of vanwege CustoMatraz gedaan zijn vrijblijvend. Zij binden CustoMatraz niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij anders schriftelijk door CustoMatraz vermeld.
3.2 Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens zoals, doch niet beperkt tot, prijslijsten, berekeningen, catalogi en dergelijke, blijven te allen tijde eigendom van CustoMatraz en dienen op eerste verzoek van CustoMatraz te worden teruggezonden. De kosten voor terugzending zijn voor rekening van Opdrachtgever.
3.3 De Overeenkomst komt uitsluitend tot stand zodra CustoMatraz de geplaatste Order(s) schriftelijk of via elektronische weg heeft aanvaard of een begin met de uitvoering daarvan heeft maakt. CustoMatraz is gerechtigd (een) Order(s) te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering van Producten en diensten te verbinden.
3.4 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen namens CustoMatraz gedaan, binden CustoMatraz slechts indien en voor zover deze schriftelijk door CustoMatraz zijn bevestigd.

 

4. Levering en leveringstijd

4.1 Levering van Producten en diensten geschiedt zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de Overeenkomst tussen CustoMatraz en Opdrachtgever. Doorgaans zal de levering binnen zes tot acht weken na plaatsen order plaatsvinden. Deze termijn, of een afwijkende door CustoMatraz gemelde levertermijn, wordt zoveel als mogelijk in acht genomen. Desondanks is de termijn niet meer dan indicatief en betreft het geen fatale termijn.
4.2 Indien CustoMatraz de Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk binnen de overeengekomen termijn kan uitvoeren, zal CustoMatraz Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen. Opdrachtgever is in dat geval niet bevoegd de betaling op te schorten.
4.3 In geval van een op afstand gesloten overeenkomst dient CustoMatraz, wanneer hij Producten en diensten niet kan leveren, Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Opdrachtgever heeft in dat geval recht op kosteloze teruggave van het door Opdrachtgever aan CustoMatraz betaalde. CustoMatraz zal het door Opdrachtgever betaalde binnen dertig dagen na het op de hoogte stellen van Opdrachtgever van het niet kunnen leveren van Producten en diensten, aan Opdrachtgever voldoen.

 

5. Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen.

 

6. Betalingsvoorwaarden

6.1 Betaling dient te geschieden bij aflevering van de goederen. De datum van creditering van de bankrekening van CustoMatraz geldt als datum van betaling.
6.2 Betaling door Opdrachtgever dient uitsluitend te geschieden op een door CustoMatraz aangegeven wijze en op een door CustoMatraz aan te wijzen bankrekening, in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.
6.3 Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Opdrachtgever is in dat geval het factuurbedrag inclusief een vermeerdering van 15% van het factuurbedrag (met een minimum van € 45,-) verschuldigd. Indien Opdrachtgever niet binnen de nadere termijn het factuurbedrag inclusief de vermeerdering heeft betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
6.4 Indien enig verschuldigd bedrag na het in verzuim zijn van Opdrachtgever niet door Opdrachtgever aan CustoMatraz wordt voldaan, is CustoMatraz gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. De vordering zal alsdan met 19% (met een minimum van € 45,-) worden vermeerderd.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Geleverde Producten en diensten blijven eigendom van CustoMatraz tot het moment dat Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan alle verplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst of Order, met inbegrip van eventuele schadevergoeding, kosten, rente en dergelijke.
7.2 CustoMatraz is gerechtigd Producten terstond terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden, indien Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen zoals bedoeld in artikel 7.1. Opdrachtgever zal daaraan alle medewerking verlenen. Opdrachtgever verleent CustoMatraz reeds nu voor alsdan machtiging om ten behoeve daarvan de bij of voor Opdrachtgever in gebruik zijnde ruimten te betreden. Alle kosten verbonden aan het terughalen van Producten komen voor rekening van Opdrachtgever. CustoMatraz is eveneens gerechtigd eventuele schade aan Producten op Opdrachtgever te verhalen of eventuele waardevermindering van Producten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
7.3 Gedurende de periode zoals bedoeld in artikel 8.1, is het Opdrachtgever verboden Producten te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, te verhuren, uit te lenen of op enige andere wijze uit zijn macht te brengen. Voorts is Opdrachtgever verplicht Producten gedurende deze periode afdoende te verzekeren.
7.4 Indien derden rechten op door CustoMatraz onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten doen gelden of Opdrachtgever weet dat derden voornemens zijn rechten op voornoemde Producten te doen gelden, zal Opdrachtgever CustoMatraz hiervan terstond schriftelijk op de hoogte stellen.

 

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle door CustoMatraz verstrekte gegevens mogen uitsluitend door Opdrachtgever worden gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor zij zijn verstrekt.
8.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan aanduidingen over rechten van intellectueel eigendom op/in de door CustoMatraz geleverde Producten te verwijderen en/of te wijzigen.
8.3 Het is Opdrachtgever verboden materiaal, waaronder afbeeldingen en tekeningen, waarop een intellectueel eigendomsrecht rust op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken en te exploiteren zonder schriftelijke toestemming van CustoMatraz.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 CustoMatraz is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie aan CustoMatraz heeft verstrekt.
9.2 CustoMatraz is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder:
a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van die schade,
b. de eventuele redelijke gemaakte kosten ter voorkoming of beperking van die schade.
9.3 CustoMatraz is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en gederfde winst.
9.4 Indien CustoMatraz aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van CustoMatraz beperkt tot de factuurwaarde van de Order, althans tot dat gedeelte van de Order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 10.4, is de aansprakelijkheid van CustoMatraz beperkt tot het bedrag waarvoor CustoMatraz is verzekerd.
9.6 De voorafgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid van CustoMatraz op grond van dwingend recht onverlet.
9.7 Opdrachtgever vrijwaart CustoMatraz voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde Producten en diensten door Opdrachtgever.
9.8 Indien Opdrachtgever wijzigingen in de gegevens van Opdrachtgever niet direct schriftelijk aan CustoMatraz mededeelt, is Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die CustoMatraz als gevolg daarvan lijdt.
9.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van CustoMatraz gelden niet, indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van CustoMatraz.

 

10. Garantie en reclame

10.1 CustoMatraz verstrekt ter zake van geleverde Producten en diensten dezelfde en dus geen verdergaande garantie aan Opdrachtgever als de bij Producten en diensten gevoegde garantiebepalingen.
10.2 Opdrachtgever is verplicht om bij aflevering van Producten te onderzoeken of deze deugdelijk en onbeschadigd zijn.
10.3 Eventuele tekorten of beschadigingen van Producten en diensten en/of verpakking die bij de levering geconstateerd (kunnen) worden, dient Opdrachtgever op de leveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan klachten dienaangaande niet meer door CustoMatraz in behandeling worden genomen. De administratie van CustoMatraz is in dit verband beslissend.
10.4 Bovendien dienen alle klachten met betrekking tot direct zichtbare gebreken binnen twee maanden dagen na constatering van de gebreken schriftelijk bij CustoMatraz te worden gemeld onder opgave van de aard en de omvang van de gebreken.
10.5 Alle klachten met betrekking tot niet direct zichtbare gebreken dienen binnen twee maanden, vanaf het moment dat zulke gebreken ontdekt worden of redelijkerwijs ontdekt hadden moeten worden, schriftelijk bij CustoMatraz te worden gemeld onder opgave van de aard en de omvang van de gebreken.
10.6 Klachten met betrekking tot facturen dienen binnen 10 (tien) dagen na factuurdatum schriftelijk bij CustoMatraz te worden gemeld.
10.7 Na verloop van genoemde termijnen zullen Producten en diensten geacht worden in goede staat door Opdrachtgever te zijn ontvangen. Bovendien vervalt het recht van Opdrachtgever tot klagen en worden klachten door CustoMatraz niet meer in behandeling genomen.

 

11. Ontbinding/ opschorting/opzegging overeenkomst

11.1 Onverminderd de overige rechten van CustoMatraz, is CustoMatraz zonder enige ingebrekestelling en zonder enige verplichting tot schadevergoeding gerechtigd de Overeenkomst en/of Order geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op te zeggen, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:
a. Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens CustoMatraz uit de Overeenkomst voldoet, ook indien dit niet aan haar is toe te rekenen;
b. CustoMatraz omstandigheden ter kennis zijn gekomen die haar goede grond geven te vrezen dat Koper haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen;
c. in geval van toepasselijkheid van de wet schuldsanering natuurlijke personen of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of een verzoek daartoe;
d. indien behoorlijke nakoming door CustoMatraz (geheel of gedeeltelijk) tijdelijk of blijvend onmogelijk is, ten gevolge van één of meer omstandigheden die niet aan CustoMatraz zijn toe te rekenen.
CustoMatraz is in de in artikel 12. sub a tot en met c genoemde gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.
11.2 In geval van een op afstand gesloten overeenkomst heeft Opdrachtgever het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van Producten en diensten zonder opgave van redenen de Overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever heeft in dat geval recht op kosteloze teruggave van het door Opdrachtgever aan CustoMatraz betaalde. CustoMatraz zal het door Opdrachtgever betaalde binnen dertig dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan Opdrachtgever voldoen. Dit artikel is niet van toepassing indien de koop op afstand betrekking heeft op Producten en diensten die
a. zijn tot stand gebracht volgens specificaties van Opdrachtgever;
b. duidelijk persoonlijk van aard zijn; of
c. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

 

12. Geschillenregeling en toepasselijk recht

12.1 Op de aanbieding van Producten en diensten, Orders, de Overeenkomst, de Voorwaarden en alle andere hiermee verbandhoudende rechtsbetrekkingen tussen CustoMatraz en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
12.2 De bevoegde rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen die ontstaan tussen CustoMatraz en Opdrachtgever voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) Orders, de Overeenkomst, de Voorwaarden en alle andere hiermee verbandhoudende rechtsbetrekkingen, kennis te nemen.